TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖMME

Asianajotoimisto Botnia Oy:n Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE, Asianajotoimisto Botnia Oy:n asiakkaisiin liittyvä henkilötietojen käsittely

 

 

 1. Rekisterinpitäjä

 

Asianajotoimisto Botnia Oy

Hallituskatu 21, 90100 Oulu

 

puhelin: 0207 797 500

sähköposti: toimisto(at)botnialaw.fi

 

 

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

 

Asianajotoimisto Botnia Oy:n henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena ovat:

 

 • asiakassuhteiden ja asianajotoimintaan liittyvien toimeksiantojen hoitaminen
 • asiakkaiden tunnistaminen ja esteellisyystarkistusten tekeminen
 • asiakkaan sekä rekisteripitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen

 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat rekisterinpitäjän lakisääteiset velvoitteet, sopimus ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu sekä joissain tapauksissa suostumus.

 

Lakisääteiset velvoitteet perustuvat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevaan asiakkaan tunnistamiseen sekä kirjanpitovelvollisuuteen. Rekisterinpitäjää sitovat myös Suomen Asianajajaliiton säädökset ja ohjeet, joihin kuuluvat muun muassa esteellisyystarkastusten tekeminen.

 

Toimeksiantoon liittyvien henkilötietojen käsittelyn perusteena on sopimus ja asiakas- tai sidosryhmiin liittyvien henkilötietojen (esimerkiksi yritysasiakkaan edustajan) taas rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

 

 1. Käsiteltävät henkilötietoryhmät

 

Rekisterinpitäjä kerää tietoja asiakkaistaan, heidän edustajistaan ja yhteyshenkilöistään ja asiakkaan antamaan toimeksiantoon liittyvistä muista henkilöistä. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä potentiaalisista asiakkaista ja sidosryhmistä.

 

 

 1. Käsiteltävät henkilötiedot

 

Rekisteröidystä käsitellään seuravia, kunkin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:

 

 • yhteystiedot
  • nimi, syntymäaika, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • yritysasiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot ja asema yrityksessä
 • rekisteröidyn itsensä antamat lisätiedot
 • toimeksiannon yhteydessä tapauskohtaisesti käsiteltävät henkilötiedot
  • henkilötunnus, sähköpostit, muistiot, kalenteritapahtumat, työ- tai palvelusuhteeseen sekä sopimussuhteeseen liittyvät tiedot
  • tarpeelliset tiedot asiakkaan vastapuolesta ja hänen edustajastaan sekä mahdollisista todistajista
  • tulo- ja varallisuustiedot esimerkiksi oikeusavun hakemista varten
 • laissa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä vaaditut henkilön tunnistamistiedot
  • mm. henkilötunnus, kansalaisuus, passikopio ja tiedot henkilön taloudellisen tilanteen ja poliittisen vaikutusvallan määrittämiseksi
 • asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten aiemmat toimeksiannot tai yritysasiakkaaseen liittyvät henkilötiedot
 • tiliyhteystiedot

 

Asianajotoimisto Botnia Oy:n käsittelemät tiedot saattavat joskus sisältää myös erityisisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia henkilötietoja, esimerkiksi terveyttä koskevia tietoja. Näitä tietoja käsitellään korostetulla huolellisuusvelvoitteella ja ainoastaan siinä laajuudessa kuin on toimeksiannon osalta tarpeen.

 

 

 1. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

 

Henkilötiedot saadaan toimeksiantojen hoitamista ja asiakassuhteita varten suoraan rekisteröidyltä itseltään tai yrityksen yhteyshenkilöltä. Toimeksiantoihin kuuluvia tietoja asiakkaan vastapuolesta tai todistajista saadaan asiakkailta.

 

Täydentäviä tietoja voidaan lain sallimissa rajoissa pyytää myös viranomaisilta, tuomioistuimilta ja vakuutusyhtiöiltä sekä muista julkisista tai yleisesti saatavilla olevista lähteistä kuten PRH:n kaupparekisteristä ja Suomen Asiakastieto Oy:ltä. Sidosryhmien ja potentiaalisten asiakkaiden tiedot saadaan heiltä itseltään.

 

 

 1. Tietojen säilyttämisajat

 

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai niin kauan kuin laki ja säännökset sitä edellyttävät.

 

Tarpeettomiksi muuttuneet henkilötiedot poistetaan säännöllisin väliajoin rekisterinpitäjän omien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Tarpeettomiksi henkilötiedot ovat muuttuneet, kun asiakas- tai muu suhde rekisterinpitäjään on päättynyt, paitsi milloin lainsäädäntö vaatii henkilötietoja säilyttämään.

 

Toimeksiannon hoitamista varten saadut tiedot säilytetään vähintään 10 vuoden ajan toimeksiannon päättymisestä, sopimusperusteiset tiedot taas sopimuksen mukaan. Henkilön yksilöintitiedot ja yhteystiedot säilytetään kuitenkin esteellisyysarviointia varten niin kauan kuin on tarpeen, jotta pystytään varmistamaan esteettömyys toimeksiantojen hoitamisessa.

 

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan lainsäädännön mukaisia asiakkaan tuntemistietoja säilytetään 5 vuoden ajan asiakassuhteen päättymisestä, ellei niitä ole tarpeen säilyttää pidempään.

 

 

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 

Rekisterin tiedot ovat ainoastaan Asianajotoimisto Botnia Oy:n käytössä.

 

Rekisterin tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta ulkopuolisille tahoille. Rekisterin tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa muun muassa viranomaiselle, vakuutusyhtiölle ja oikeuslaitokselle tai lain edellyttäessä muillekin. Luovuttaminen perustuu aina lakisääteiseen velvoitteeseen tai siihen, että luovuttaminen on välttämätöntä oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai laskutuksen, perinnän tai oikeusturvahakemuksen yhteydessä.

 

Rekisterinpitäjä voi käyttää palveluidensa teknisen toteuttamisen yhteydessä luotettavia palveluntarjoajia, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta rekisterinpitäjän ja palveluntarjoajan välisen tietojenkäsittelysopimuksen nojalla. Salassapitosopimuksella ja rekisterinpitäjän antamilla ohjeilla varmistutaan, että palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja asianmukaisesti.

 

Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös toiselle rekisterinpitäjälle tai kolmannelle osapuolelle, mikäli tästä sovitaan erikseen rekisteröidyn kanssa.

 

 

 1. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Henkilötietoja käsittelevät vain Asianajotoimisto Botnia Oy:n työntekijät ja rekisterinpitäjän sopimuskumppanina toimivat palveluntarjoajat sopimuksenmukaisia tehtäviä hoitaessaan.

 

Tietojärjestelmiä koskeva henkilötietojen tietoturva on järjestetty asianmukaisin toimenpitein: salauksin, teknisin rajoituksin, suojausohjelmistoin ja palomuurein. Järjestelmiin pääsee sisään vain salasanoin. Laitteistot ja aineisto sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin asiaton pääsy on estetty. Henkilötietoja sisältävien aineistojen hävitys tehdään tietoturvallisesti.

 

Asianajotoimisto Botnia Oy huomioi sovellettavan lainsäädännön ja viranomaisten määräykset sekä Suomen Asianajajaliiton ohjeet henkilötietojen luottamuksellisen käsittelyn varmistamisesta.

 

 

 1. Henkilötietojen käsittely ja profilointi

 

Rekisterinpitäjä ei käsittele henkilötietoja automaattisen päätöksenteon avulla.

 

 1. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät asiakkaan oikeudet

 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, mikäli laissa tai Suomen Asianajajaliiton säädöksissä ja ohjeissa, etenkin salassapitoa koskevissa, ei erikseen ole säädetty poikkeusta näistä:

 

 • oikeus saada informaatiota henkilötietojensa käsittelystä
 • oikeus saada pääsy tietoihin
 • oikeus oikaista tietoja
 • oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä tai poistaa tiedot (oikeus tulla unohdetuksi), ellei henkilötietojen käsittely ole tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi
 • oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella vastustaa tietojensa käsittelyä, ellei henkilötietojen käsittelyyn ole olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet ja ellei käsittely ole tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
 • oikeus peruuttaa suostumuksensa johon käsittely on perustunut
 • henkilötietojen oikaisua, poistoa tai käsittelyn rajoitusta koskeva ilmoitusvelvollisuus, kun käsittelyperusteena on rekisteröidyn suostumus, sopimus tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu
 • oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

 

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä ilmoitus Tietosuojavaltuutetun toimistolle (www.tietosuoja.fi), mikäli hän katsoo rekisterinpitäjän rikkovan tietosuojalainsäädäntöä.

 

 1. Lisätietoja

 

Rekisterinpitäjä voi muuttaa tätä tietosuojaselostetta.

 

Asianajotoimisto Botnia Oy
Tietosuojakäytäntömme